INFORMACE O VnitřníM oznamovacíM systémU SPOLEČNOSTI

AAA BYTY.CZ akciová společnost, IČ: 63999234

 (dále jen „Společnost“)

podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

(whistleblowing)

 

 1. Jaké jednání lze oznamovat?
  • Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:
 1. a) má znaky trestného činu,
 2. b) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 3. c) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 4. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 5. daně z příjmů právnických osob,
 6. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 7. ochrany spotřebitele,
 8. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 9. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 10. ochrany životního prostředí,
 11. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 12. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 13. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 14. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 15. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 16. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 17. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 1. a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. b) služba,
 3. c) samostatná výdělečná činnost,
 4. d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 6. f) plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 7. g) správa svěřeneckého fondu,
 8. h) dobrovolnická činnost,
 9. i) odborná praxe nebo stáž,
 10. j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění
 1. Jakým způsobem lze oznámení učinit?
  • 1. Oznámení lze se vždy podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému „Společnosti“,
  • Příslušná osoba (dále jen jako „Příslušná osoba“) je osoba, která je určena „Společností“ k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.
  • Oznámení je možné podat Příslušné osobě:
 1. a) Písemně doručením v obálce označené „VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“, na které je uvedeno „Neotevírat, důvěrné“ na adresu:

     příslušná osoba:     Ing. Pavel Sehnal

firma:                       AAA BYTY.CZ akciová společnost
adresa:                    Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

 1. b) Elektronicky na e-mailovou adresu: whistleblowing@spgroup.cz  
 2. c) Telefonicky na telefon příslušné osoby tel.č.: +420 731 231 239, která se posléze s oznamovatelem osobně sejde.

 

 

 1. Jaký je postup při či po doručení oznámení?
  • Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně (viz odst. 2.1 až 2.3). Požádá-li o to oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
  • O přijetí oznámení podle odstavce 3.1 je Příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
 1. a) oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 2. b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

 

 1. Zákaz poskytnutí údajů a evidence a uchovávání oznámení
  • Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů
  • Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytují-li Příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
  • Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
 1. a)datum přijetí oznámení,
 2. b)jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
 3. c)shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
 4. d)datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek.

 

 

 1. Ostatní možnosti podání oznámení
  • Tímto předpisem nejsou dotčeny ostatní zákonné možnosti oznamovatele podávat oznámení v souladu s právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

V Praze dne 31.7.2023

Používání cookies - aby web fungoval jak má:

Abyste na webu snadno našli to, co hledáte, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" všechny cookies jednoduše povolíte.

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle nich vás na našem webu poznáme a zobrazíme vám web tak, aby všechno fungovalo správně a podle vašich preferencí. Přehled cookies a podmínky jejich užívání si můžete přečíst zde.

Nastavení