Home | Soukromá inzerce | Licenční podmínky

Vážení inzerenti, jsme rádi, že jste se rozhodli využít náš server AAABYTY.cz a doufáme, že budete s našimi službami plně spokojeni.

Všeobecné smluvní podmínky serveru AAABYTY.cz

I. Úvodní ustanovení

I.a) Obchodní společnost AAA Byty a.s.., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, PSČ 110 00, identifikační číslo: 63999234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3515 (dále jen „Provozovatel“) je oprávněným provozovatelem a správcem (dále jen "Provozovatel") internetového serveru AAABYTY.cz, dostupného na internetové adrese http://www.AAABYTY.cz (dále jen „Server“). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Provozovatel a Správce služby, které umožňují uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet vkládat na Server textové a obrazové informace. Služby Serveru umožňují tyto textové a obrazové informace vkládat,  zobrazovat a prostřednictvím admina s nimi jinak dále pracovat.

I.b) Server poskytuje činnost spočívající ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to zejména v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet.

I.c) Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.

II. Základní pojmy

II.a) Nemovitostí se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí věc nemovitá nacházející se na území České republiky nebo bytová jednotka či nebytový prostor, které nejsou věcí extra commercium ve smyslu právního řádu České republiky, neměla by být předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení na území České republiky nebo jiného státu a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména ji zcizit nebo pronajmout (dále jen „Nemovitost“).

II.b) Objednatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem jedné nebo více nemovitostí, které nabízí k prodeji nebo k pronájmu, a která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Objednatel“). Objednatelem nesmí být Realitní makléř

II.c) Uživatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv osoba nebo technický prostředek, která/ý pasivně využívá služeb Serveru. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení obsahu Serveru, resp. jeho částí, které nejsou přístupny pouze Objednateli nebo Provozovateli (dále jen „Uživatel“). Uživatel nesmí využít služby omezené registrace. V tomto případě se na něj i tak vztahuje režim registrovaného uživatele (dále jen „Registrovaný uživatel“).

II.d) Realitním makléřem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí fyzická či právnická osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost (dále jen „Realitní makléř“). Za výdělečnou realitní činnost se pro účely těchto Smluvních podmínek považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, jejichž registrace a/nebo elektronický provoz odesílaný na Server pochází, byť i z části, z domény, serveru nebo IP adresy subjektu, jež splňuje definici Realitního makléře dle předchozích vět nebo které by tuto definici splňovaly kdykoliv v období až 12 měsíců před okamžikem své registrace jako Objednatel. Za Realitního makléře se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Realitním makléřem a osoby uvedené na Internetových stránkách příslušných Realitních makléřů s tím, že je na Objednateli, aby prokázal, že Realitním makléřem není. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí provést úhradu jakékoliv Služby za subjekty, které splňují kteroukoliv definici Realitního makléře dle předchozích vět.

III. Registrace na serveru AAABYTY.cz

III.a) Objednatel je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru na základě Registrace.

III b) Objednatel uvede při registraci své jméno a příjmení, adresu bydliště, své telefonní číslo a svou adresu elektronické pošty (email), které slouží zejména k identifikaci Objednatele, ke kontaktu Objednatele s Provozovatelem a dalšími Objednateli, Uživateli nebo Registrovanými uživateli. Údaje uvedené v tomto odstavci budou zveřejněny na stránkách Serveru jen se souhlasem Objednatele.

III c) Poté, kdy Objednatel ukončí vkládání dat a udělí výslovný souhlas se zněním těchto Smluvních podmínek, zašle Provozovatel prostřednictvím elektronické pošty potvrzení, že přijal data vložená Objednatelem, čímž je Registrace dokončena.. Následně Provozovatel potvrdí prostřednictvím elektronické pošty dokončení registrace.

III.d) Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem, a to na dobu 180 dnů

III.e) Na základě provedené Registrace je Objednatel pomocí servisních stránek Serveru (dále jen „Servisní stránky“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku či poptávku nemovitostí v počtu max. 5 inzerátů v 1 měsíci.

III.f) Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při Registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.

IV. Práva a povinnosti stran

IV.a) Objednavatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Servisních stránek do Serveru. Nikdo nesmí zasílat Uživatelům, Registrovaným uživatelům ani Objednatelům zprávy mající povahu nevyžádaných reklamních sdělení a nabídek služeb, které představují přímou konkurenci pro Provozovatele, zejména nabízet služby Realitních makléřů s výjimkou makléřů AAA Byty po uplynutí 180-ti dnů, kdy je inzerát na stránkách provozovatele zveřejněn zcela ZDARMA. Po uplynutí 180-ti dnů bude inzerát ze strany serveru automaticky odstraněn.

IV.b) Objednatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do Servisních stránek třetím osobám. V případě, že Objednavatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese Objednatel odpovědnost za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého hesla a/nebo uživatelského jména tak, jako kdyby se jednalo o vlastní jednání Objednatele a rovněž nese veškeré riziko uplatnění smluvních sankcí ze strany Provozovatele.

IV.c) Objednatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho nemovitosti/ech zveřejňované na Serveru jsou přístupny všem uživatelům sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem či jinou osobou. Dále Objednavatel bere na vědomí, že výše zmíněné údaje o jeho nemovitosti/ech a jejich případných právních vadách mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech Provozovatele, s čímž výslovně souhlasí.

IV.d) Objednatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel. Počet inzerátů objednavatele je stanoven na max. 5 kusů v 1 měsíci. Bude-li mít objednatel zájem na změně/upřesnění/rušení obsahu inzerátu, může tuto změnu zaslat na email: info@aaabyty.cz

IV.e) Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednatelem prostřednictvím Servisních stránek.

IV.f) Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
  1. ) jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  2. ) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
  3. ) se jedná o nabídky Realitních makléřů či jiných realitních zprostředkovatelů nebo má Provozovatel důvodné podezření, že se jedná o nabídky těchto subjektů
  4. ) svým obsahem odporují oprávněným zájmům Provozovatele.

IV.g) Veškerá data zadává Objednatel do Serveru ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pokyny Provozovatele Serveru. Objednatel je oprávněn zadat objednávku prostřednictvím administrativního rozhraní. Objednatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat v Serveru. Redirect není povolen - URL adresa/y Objednatele v inzerci nesmí zejména směřovat na (komerční) realitní servery, tedy servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server a/nebo servery prezentující obsah, který je v rozporu s čl. IV.f). těchto smluvních podmínek.

IV.h) V případě, že Objednatel je Realitní makléř a provede Registraci a/nebo zadá nabídku nemovitosti (bez ohledu na její zveřejnění), vznikne Provozovateli vůči Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč (slovy: stotisíc tisíc korun českých), za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta nezapočítává . Provozovatel je oprávněn dále veškerou inzerci Objednatele smazat a zrušit Registraci Objednatele bez náhrady.

IV.i) Objednatel může kdykoli zrušit svoji Registraci v Serveru, tedy vypovědět tyto Smluvní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty info@aaabyty.cz.

IV.j) V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Objednatel povinen je neprodleně v sekci „Můj profil“ aktualizovat.

IV.k) V případě porušení smluvních podmínek je provozovatel oprávněn zrušit Registraci Objednatele a veškerou inzerci Objednatele smazat bez náhrady.

IV.l) Objednatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci či v průběhu inzerce, Provozovateli, za účelem poskytování služeb dle těchto Smluvních podmínek a vedení evidence, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu Objednatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Objednatele vůči Provozovateli, cokoliv nastane později. Nakládání s osobními údaji Objednatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Objednatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů, a právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.

IV.m) Objednatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Provozovatelem, především makléřů společnosti AAA Byty a.s.

IV.n) V rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě jsou ze strany Provozovatele zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými uživateli (vč. Registrovaných uživatelů a Objednatelů) prostřednictvím Serveru a tyto jsou archivovány po dobu 1 roku nebo do skončení soudního sporu, je – li ohledně obsahu těchto zpráv veden. Tyto zprávy se Provozovatel zavazuje nezpracovávat, neobdrží-li od Uživatele, Registrovaného uživatele či Objednatele podnět, případně nezjistí-li z vlastního podnětu, že určitá konkrétní zpráva porušuje tyto podmínky, právní předpisy České republiky nebo obsahuje nevyžádanou reklamu. Bude-li zjištěno, že kdokoliv zasílá Uživatelům (či Registrovaným uživatelům nebo Objednatelům) nevyžádané obchodní sdělení, reklamu nebo nabídku přímo konkurující Provozovateli, je tato osoba povinna do 15 dnů od odeslání takové zprávy Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši dle čl. IV.h) těchto Smluvních podmínek, ustanovení o Realitních makléřích pro zjištění identity osoby se použije přiměřeně.

IV.o) Ustanovení této části se použijí přiměřeně i pro Registrované uživatele.

IV.p) Na obce a bytová družstva se ustanovení o Realitních makléřích vč. čl. IV.g) nevztahují, nedojde-li z jejich strany k jinému porušení těchto podmínek. Právnické osoby provádějící správu nemovitostí si mohou s Provozovatelem tuto výjimku písemně sjednat na základě své žádosti.

V. Závěrečná ustanovení

V.a) Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem Registrací se řídí těmito Smluvními podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.

V.b) Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.

V.c) Veškeré písemnosti dle Smluvních podmínek se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla nebo se tato odesilateli vrátí. Ustanovení části III. není dotčeno.

V.d) Uživatel, Registrovaný uživatel a/nebo Objednatel se neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“), v rozhodčím řízen před tímto Rozhodčím soudem podle jeho Pravidel a Řádu on-line, a to ve věci majetkového sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž je druhým účastníkem Provozovatel, pokud Provozovatel písemně projeví vůči Uživateli, Objednateli a/nebo Registrovanému uživateli vůli podrobit se pravomoci tohoto Rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že písemně zahájí takový spor u tohoto Rozhodčího soudu v souladu s Řádem on-line. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. E-mailová adresa Uživatele, Registrovaného uživatele a/nebo Objednatele uvedená při registraci u Provozovatel slouží při vedení řízení pro účely doručování Uživateli, Registrovanému uživateli a/nebo Objednateli a tento potvrzuje, že je schopen prostřednictvím této adresy komunikovat v souvislosti s rozhodčím řízením vedeným na základě těchto Pravidel. Tato rozhodčí veřejná nabídka se vztahuje na veškerá jednání Uživatele, Registrovaného uživatele a/nebo Objednatele, která tento učiní poté, kdy učinil tuto rozhodčí veřejnou nabídku. Právo kterékoli strany navrhnout soudu vydání předběžného opatření zůstává nedotčeno. Není-li e-mailová adresa Uživatele, Registrovaného uživatele a/nebo Objednatele známa, platí výše uvedená rozhodčí veřejná nabídka s tou modifikací, že se využije Pravidel a Řádu uvedeného rozhodčího soudu.

V.e) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

V.f) Hromadné a/nebo automatizované vytěžování obsahu Serveru je zakázáno, stejně tak jeho další publikování. Každý, kdo tento zákaz poruší je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši a splatnosti uvedené v čl. IV.h) těchto Smluvních podmínek. Subjekt jednající podle předchozí věty nebo subjekt, který u jiného obstará činnost podle předchozí věty se rovněž považuje za Uživatele ve smyslu těchto Smluvních podmínek.

(7) Tyto Smluvní podmínky byly aktualizovány a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2016